مجلاتکتاب ماه فلسفه


 


دوره انتشار: ماهنامه

سردبیر: علی اوجبی

مدیر داخلی: الهام آهوئی

هیئت تحریریه: غلامحسین ابراهیمی دینانی، رضا داوری اردکانی، محمد سعیدی مهر، محمدرضا اسدی

نشانی: ایران-تهران-خیابان انقلاب-بین خیابان های برادران مظفر و فلسطین جنوبی-پلاک 1178-صندوق پستی :1455-13145

تلفن: 66415244 (021)  فکس: 66415360(021)

وب سایت: http://www.ketabmah.ir

پست الکترونیک: k.m.falsafeh@gmail.com


آرشیو نشریه: