مجلاتخردنامه همشهری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: موسسه همشهری

مدیر مسئول: حسین انتظامی 

سردبیر: علی پور محمدی

هیات تحریریه: سید مجید کمالی،  وحید ولی زاده، علی قلی پور، احمد رضا همتی مقدم، متین غفاریان 

تلفکس: 22048436(021) 

پست الکترونیک: kheradnameh@hamshahri.org


آرشیو نشریه: