مجلاتپژوهشی (دانشگاه امام صادق)


توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام

مدیر مسئول: محمد سعید مهدوی کنی 

سردبیر: اصغر افتخاری


آرشیو نشریه: