مجلاتنامه فرهنگ


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر مسئول: احمد مسجد جامعی

سردبیر: دکتر داوری اردکانی


آرشیو نشریه: