مجلاتجاویدان خرد


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران

مدیر مسئول: دکتر غلامرضا اعوانی 

سردبیر: دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی

هیات تحریریه: غلامحسین ابراهیمی دینانی، شهین اعوانی، غلامرضا اعوانی، شهرام پازوکی، نصرالله پور جوادی، حسین معصومی همدانی، سید حسین نصر، ویلیام چیتیک، هیوستون اسمیت، اکیرو ماتسوموتو، تو و مینگ              

مدیر داخلی: حسن مهدی پور 

نشانی: تهران، خیابان نوفل شاتو، خیابان شهید آراکلیان، شماره 4، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، کد پستی: 1481611336

وب سایت: www.irip.ir

پست الکترونیک: javidankherad@irip.ir


آرشیو نشریه: