مجلاتفلسفه دین


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پردیس قم دانشگاه تهران

مدیر مسئول: سید محمد مقیمی

سردبیر: دکتر محمد محمدرضایی

مدیر اجرایی: مریم خادمی

هیئت تحریریه: حمیدرضا آیت اللهی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، احمد احمدی، غلامرضا اعوانی، رضا اکبری، علی اله بداشتی، دکتر رضا برنجکار، احمد بهشتی، محسن جوادی، محمد سعیدی مهر، امیر عباس علیزمانی، دکتر یحیی کبیر، محمد محمدرضایی، یحیی یثربی

وب سایت: http://jpht.ut.ac.ir/


آرشیو نشریه: