مجلاتپاسدار اسلام


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

مدیر مسئول: محمدحسن رحیمیان

سردبیر: دکتر عبدالحمید انصاری

مدیر اجرایی: علی سیف پور

نشانی: تهران، میدان فلسطین، خیابان طوس، خیابان تبریز، پلاک 30

تلفن:88974300(025) 

پست الکترونیک: pasdare.eslam@gmail.com


آرشیو نشریه: