مجلاتتحقیقات سیاسی و بین المللی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

مدیر مسئول: دکتر علیرضا گلشنی

سردبیر: دکتر محمود کتابی

مدیر اجرایی: دکتر حسن ملائکه

هیئت تحریریه: دکتر مسعود جعفری نژاد، دکتر نوذر شفیعی، دکتر صمد کلانتری، دکتر سید سعید میرترابی، پروفسور هلموت واگنر، دکتر عنایت اله یزدانی

وب سایت: http://pir.iaush.ac.ir


آرشیو نشریه: