مجلاتسیاست


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر سید فضل الله موسوی

سردبیر: دکتر مصطفی ملکوتیان

مدیر اجرایی: ملیحه علی

هیئت تحریریه: دکتر سید داود آقایی، دکتر حمید احمدی، دکتر بهرام اخوان کاظمی، دکتر ابراهیم برزگر، دکتر کیامرث جهانگیر، دکتر جلال درخشه، دکتر ابراهیم متقی، دکتر محمدرضا مجیدی،دکتر حسین هرسیج، دکتر محمدباقر خرمشاد

نشانی: تهران: انقلاب، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دفتر مجله، کد پستی 1417614411

تلفن:   (021)61112530 فکس:66494990(021)

وب سایت: http://jpq.ut.ac.ir/

پست الکترونیک: politics@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: