مجلاتروابط بین الملل


 توقف انتشار


رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن روابط بین الملل

مدیر مسئول: دکتر ارسلان قربانی

سردبیر: دکتر رضا سیمبر


آرشیو نشریه: