مجلاتراهبرد


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات استراتژیک

مدیر مسئول: دکتر علی اکبر ولایتی

سردبیر: محمدرحیم عیوضی

هیئت تحریریه: مهدی تهرانچی ، محمدباقر خرمشاد ، سهراب شهابی ،  محمدرحیم عیوضی ، مجید قاسمی ، نسرین مصفا، محمدحسین ملایری ، جمشید ممتاز ، مرتضی نبوی

نشانی: تهران، خیابان پاسداران، روبروی ضلع جنوبی پارک نیاوران، شماره 802، کدپستی: 1954731113 

تلفن:  22802525(021)    فکس: 22803876(021)

وب سایت: http://www.csr.ir

پست الکترونیک: rahbord@csr.ir


آرشیو نشریه: