مجلاتپژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: سید محمد علی تقوی

سردبیر: محسن خلیلی

مدیر اجرایی: مریم ودیعی نوقابی

نشانی: مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی- دفتر مجله- ص پ: 1357

تلفن: 38806309(051)    فکس: 38829584(051)

وب سایت: http://irlip.um.ac.ir

پست الکترونیک: jipr@um.ac.ir


آرشیو نشریه: