مجلاتعلوم سیاسی (دانشگاه آزاد کرج)


 


درجه علمی: علمی پژوهشی(دانشگاه آزاد)

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا ملکی

سردبیر: دکتر محمد ساوجی

مدیر داخلی: دکتر آرمین امینی

هیئت تحریریه: دکتر طاهره ابراهیمی فر، دکتر حمید احمدی، دکتر علیرضا ازغندی، دکتر حسین دهشیار، دکتر محمدرضا دهشیری، دکتر محمدعلی شیرخانی، دکتر ابوالقاسم طاهری، دکتر ابومحمد عسگرخانی، دکتر سیدعلی مرتضویان فارسانی

نشانی: کرج، رجایی شهر، بلوار شهید مؤذن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ساختمان ولایت، طبقه سوم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، اداره پژوهش.

تلفن: 4182614(0261)

وب سایت: http://psq.kiau.ac.ir

پست الکترونیک: psq@kiau.ac.ir


آرشیو نشریه: