مجلاتمطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی


خط مشی فصلنامه مطالعات علمی ـ تخصصی الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی انتشار مقالههای علمی ـ پژوهشی در حوزه قدرت نرم است. لازم است مقالهها در جهت توسعه دانش قدرت نرم باشد. تحلیل نظریات و تجارب مرتبط با حوزه الگوی پیشرفت  با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خطمشی میباشد.


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان بسیج اساتید

مدیر مسئول: سهراب صلاحی

سردبیر: غلامرضا جمشیدی ها

دستیار علمی: عبدالحسین کلانتری

مدیر داخلی: مهدی شیرازی آقاگلی

ویراستاری: زینب چنگانی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، جنب انتشارات آستان قدس رضوی، سازمان بسیج اساتید کشور، طبقه اول، اداره نشریات

تلفن: 66975642(021) 

نشانی الکترونیک: http://nashriat.basijasatid.ir/

پست الکترونی: magazine.progress@gmail.com


آرشیو نشریه: