مجلاتمطالعات جهان


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر سعید رضا عاملی

سردبیر: دکتر مهدی سنایی

هیئت تحریریه: دکتر حامد الگار، دکتر قاسم انصاری، دکتر علی بهداد، دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی، دکتر پیتر دوتکویچ، دکتر گلادیس لچینی، دکتر اکبر مانوسی، دکتر ابراهیم متقی، دکتر سید محمد مرندی، دکتر پاتریک مک گریوی، دکتر محمد نقی زاده

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از خیابان پانزدهم، پردیس شمالی دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان، طبقه چهارم، دفتر انجمن علمی و فصلنامه مطالعات جهان

تلفن: 61119285    فکس: 88015071(021)

وب سایت: http://wsj.ir/

پست الکترونیک: wsquarterly@ut.ac.ir


آرشیو نشریه: