مجلاتتحقیقی-مطالعاتی آران


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطالعات بین المللی آران

مدیر مسئول: دکتر جلیل نائبیان

سردبیر: دکتر محمد علی متفکر آزاد

هیئت تحریریه: دکتر بهرام امیر احمدیان، دکتر محمد اخباری، دکتر محمد علی پرغو، دکتر عزیز جوانپور، دکتر میکائیل جمالپور، دکتر محمد سلماسی زاده، دکتر جواد شریف نژاد، دکتر ناصر صدقی، دکتر محبوب طالعی، دکتر محمدرضا قربانی، حسن گلی، دکتر محمد علی متفکر آزاد، دکتر اکبر مهدی زاده، دکتر جلیل نائبیان

نشانی: تبریز، خیابان عباسی، روبروی پمپ بنزین، اول کوچه 60 ، پلاک 2

تلفکس: 6561163(0411)

وب سایت: http://fa.arannews.com

پست الکترونیک: info@arannews.ir


آرشیو نشریه: