مجلاتسیاست دفاعی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مدیر مسئول: علیرضا فرشچی

سردبیر: دکتریحیی صفوی

مدیر اجرایی: ظهیر بیکجانی

نشانی: دانشگاه جامع امام حسین(ع)  مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی

تلفن:   77105742(021)   فکس: 77105747(021)

وب سایت: http://journals.ihu.ac.ir


آرشیو نشریه: