مجلاتپژوهش سیاست نظری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 

مدیر مسئول: خسرو قبادی 

سردبیر: دکتر احمد دوست محمدی 

مدیر اجرایی: محسن جمالیان 

هیئت تحریریه: دکتر حمید احمدی، دکتر محمود کتابی، دکتر الهه کولایی، دکتر محمد رضا تاجیک، دکتر حسین سلیمی، دکتر محمد باقر حشمت زاده، دکتر ابراهیم متقی، دکتر حمیرا مشیر زاده، دکتر عباس منوچهری، دکتر علیرضا حسینی بهشتی، دکتر جهانگیر کرمی، دکتر مسعود غفاری 

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، شماره 47، اداره نشریات علمی 

تلفن:2-66497561(021)     فکس:66492129(021)

وب سایت: http://ihss.ac.ir

پست الکترونیک: j.political@ihss.ac.ir 


آرشیو نشریه: