مجلاتپژوهشنامه علوم سیاسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علوم سیاسی ایران

مدیر مسئول: دکتر مجتبی مقصودی

سردبیر: دکتر مجتبی مقصودی

مدیر اجرایی: دکتر غلامرضا حداد

هیئت تحریریه: دکتر سید کاظم سجادپور، دکتر امیر محمد حاجی یوسفی، دکتر طاهره ابراهیمی فر، دکتر علیرضا ازغندی، دکتر قاسم افتخاری، دکتر محمد رضا تاجیک، دکتر حسین سلیمی، دکتر حسین سیف زاده، دکتر محمدعلی شیرخانی، دکتر عباس منوچهری

تلفن:  ٠٩١٢٨١٥٨٣١٢   

وب سایت: http://www.ipsajournal.ir


آرشیو نشریه: