مجلاتپژوهشنامه آفریقا


توقف انتشار


رتبه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات آفریقا - دانشگاه تربیت مدرس  

مدیر مسئول: دکتر رضا اکبریان  

سردبیر: دکتر منوچهر فرج زاده اصل   


آرشیو نشریه: