مجلاتنگرش راهبردی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه عالی دفاع ملی ستاد کل نیروهای مسلح  

مدیر مسئول: سعید ملک زاده  

سردبیر: دکتر محمد حسین صادقی  

مدیر اجرایی: شهریار فرج اله زاده  

هیئت تحریریه: دکتر سید محمد اعرابی، دکتر اصغر فخرایی، دکتر ابراهیم بیضائی، دکتر سعید تائب، دکتر ابراهیم حسن بیگی، کتر سید علی حسینی تالش، دکتر سید محمود حسینی، دکترسیامک ره پیک، دکتر محمد رضا حمیدی زاده، دکتر محمد رضا خرسندی زاده، دکتر الله مراد سیف، دکتر حسن شیرازی رومیان، دکتر محمد حسین صادقی، دکتر محمد رضا عیوضی، دکتر غلامرضا معمارزاده، دکتر ابراهیم متقی، دکتر قدیر نظامی پور، دکتر حسین نواده توپچی، دکتر زاهد هاشمیان فرد  

نشانی: تهران - ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی- بعد از خروج بزرگراه هنگام دانشگاه عالی دفاع مالی (مدیریت نشریات علمی)

تلفن:22970347(021)      فکس:22970323(021)

وب سایت: http://www.noormags.ir

پست الکترونیک: info@sndu.ac.ir  


آرشیو نشریه: