مجلاتمطالعات سیاسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

مدیر مسئول: دکتر قربانعلی گنجی،

سردبیر: دکتر مسعود مطلبی

مدیر داخلی: دکتر ایرج میر

هیئت تحریریه: دکتر رسول افضلی، دکتر عبدالرضا بای، دکتر سی. نیل، تیت، دکتر عباسعلی رهبر، دکتر صادق زیبا کلام، دکتر فرشاد شریعت، دکتر ابوالقاسم طاهری، دکتر قربانعلی گنجی، دکتر علیرضا محمدخانی، دکتر مسعود مطلبی، دکتر ایرج میر

نشانی: استان گلستان، آزادشهر، دانشگاه آزاداسلامی، دفتر مجله مطالعات سیاسی

تلفن: (017) 78477672   فکس:78429979(017)

وب سایت: http://iauaz.ac.ir

پست الکترونیک: pol.studies@gmail.com


آرشیو نشریه: