مجلاتمطالعات راهبردی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات راهبردی

مدیر مسئول: سیامک ره پیک

سردبیر: سید جلال دهقانی فیروز آبادی

مدیر اجرایی: فرزاد پورسعید

هیئت تحریریه: محمود سریع القلم، احمد نقیب زاده، سعیده لطفیان، ابراهیم متقی، قدیر نصری، اصغر افتخاری

وب سایت: http://quarterly.risstudies.org


آرشیو نشریه: