مجلاتمطالعات اوراسیای مرکزی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

سردبیر: الهه کولایی

هیئت تحریریه: حسین سلیمی، فرهاد عطایی، سید عبدالعلی قوام، سعیده لطفیان، پیروز مجتهدزاده، نسرین مصفا، عباس منوچهری، سید جلال دهقانی فیروزآبادی

وب سایت:http://jcep.ut.ac.ir

 


آرشیو نشریه: