مجلاتمطالعات دفاعی استراتژیک


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز:  دانشگاه عالی دفاع ملی

مدیر مسئول:  دکتر حسین عصاریان نژاد

سردبیر:  دکتر محمد اخباری

نشانی:  تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالی دفاع ملی

تلفن:   22945040(021)   فکس: 22953943(021)


آرشیو نشریه: