مجلاتمطالعات آفریقا


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه 

مدیرمسئول: علیرضا معیری 

سردبیر: سید نعمت الله قادری 


آرشیو نشریه: