مجلاتایرانی امور بین الملل


توقف انتشار


رتبه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه- دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی 

مدیر مسئول: منوچهر محمدی  

سردبیر: محمد کاظم سجادپور


آرشیو نشریه: