مجلاتاطلاعات سیاسی اقتصادی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه اطلاعات

مدیر مسئول: مهدی بشارت

سردبیر: شورای سردبیری

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت جنوبی، موسسه اطلاعات، اطلاعات سیاسی اقتصادی، کدپستی 1549953111 

تلفن:29993460(021)     فکس:22225868(021)

وب سایت: http://www.ettelaat.com/

پست الکترونیک: siagh@ettelaat.com 


آرشیو نشریه: