مجلاتفرهنگ دیپلماسی


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه اداره کل هماهنگی های امور فرهنگی

مدیر مسئول: سید محمدصادق خرازی

سردبیر: محمد مسجدجامعی


آرشیو نشریه: