مجلاتدولت پژوهی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

سردبیر:  شجاع احمدوند

مدیر داخلی: داود پرن

هیئت تحریریه: حسین سلیمی، داود فیرحی، محمد علی شیرخانی، عباس منوچهری، اصغر کیوان حسینی، منصور میر احمدی، احمد گل محمدی، علی مرشدی زاد، کیومرث اشتریان، فائز دین پرست، مجتبی مقصودی

تلفن: 09128405231  

وب سایت: http://tssq.atu.ac.ir

پست الکترونیک: tssq@atu.ac.ir


آرشیو نشریه: