مجلاتعلوم سیاسی (دانشگاه آزاد آشتیان)


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

مدیر مسئول: هادی عظیمی

سردبیر: مجید آل طه


آرشیو نشریه: