مجلاتبرداشت دوم


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری

مدیر مسئول: علیرضا ذاکر اصفهانی

سردبیر: احمد فرمد

نشانی: تهران، مرکز بررسی های راهبردی. صندوق پستی: 318/13165

تلفن: 8-64453046(021)    فکس: 66403816(021)

وب سایت: http://nahad.govir.ir

پست الکترونیک: dcssiran@gmail.com


آرشیو نشریه: