مجلاتبرداشت اول


 توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری

مدیر مسئول: دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی

سردبیر: دکتر محمد مهدی اسماعیلی، حجت الاسلام علی جعفری، مهدی فاطمی، دکتر روح الله احمد زاده، دکتر وحید یامین پور


آرشیو نشریه: