مجلاتمطالعات عرفانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

هیئت تحریریه: دکتر نصرالله پورجوادی، دکتر تقی پورنامداریان، دکتر اصغر دادبه، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر عباس زراعت، دکتر محمود عابدی، دکتر احد فرامرز قراملکی، دکتر فتح الله مجتبایی، دکتر مهدی نوریان، دکتر توفیق هاشم پور سبحانی، دکتر مرتضی حاج حسینی، دکتر رضا روحانی، دکتر مجتبی زروانی، دکتر رضا شجری، دکتر محسن قاسم پور، دکتر حسین حیدری، دکتر علیرضا فولادی

تلفن:55912717(031)    فکس: 55912767(031)

وب سایت: http://s-erfani.kashanu.ac.ir

پست الکترونیک: mo-erfani@kashanu.ac.ir


آرشیو نشریه: