مجلاتمبلغان


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه

مدیر مسئول: محمد حسن نبوی

مدیر اجرایی: مجید خلیلی 

هیئت تحریریه: محمد حسن نبوی، اکبر اسد علیزاده، عبدالکریم پاک نیا، سید جواد حسینی، محمد غلامرضایی، محمد مهدی ماندگاری، علی مختاری، حسین ملا نوری، محمود مهدی پور، ابوالفضل هادی منش

نشانی: قم، 45 متری صدوق، 20 متری فجر، خایابان دانش، مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ، دفتر مجله مبلغان

تلفن: 32933190(025)     فکس: 32914466(025)


آرشیو نشریه: