مجلاتبشارت


 


دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: موسسه معارف اسلامی امام رضا (ع)

مدیر مسئول: محمد عبداللهیان

سردبیر: محمد عبداللهیان

مدیر اجرایی: حسین عبداللهیان

نشانی: قم، بلوار شهید محمد منتظری، کوچه 8،‌ پلاک 12، کدپستی:3713743788

تلفن: 37740559، 37742010(025)     فکس:37739747(025)  

وب سایت: http://www.maaref.ir

پست الکترونیک: info@maaref.ir 


آرشیو نشریه: