مجلاتتازه های مدیریت


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

مدیر مسئول: عباس حسینی

سردبیر: بهجت الملوک مظفری


آرشیو نشریه: