مجلاتتحقیقات مالی - اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق

مدیر مسئول: حسین عرب اسدی

سردبیر: حجة الاسلام سید عباس موسویان

هیئت تحریریه: غلامرضا گودرزی، علی رضاییان، فریدون رهنمای رود پشتی، احمد شعبانی، علی سعیدی، غلامرضا مصباحی مقدم، حسن آقانظری، علی معصومی نیا، فرهاد ریاضت، رضا تهرانی، غلامرضا اسلامی بیدگلی

تلفن: 88080733(021)

وب سایت: http://ifr.journals.isu.ac.ir/

پست الکترونیک: JOIF.IFRM@GMAIL.COM     JOIF@ISU.AC.IR


آرشیو نشریه: