مجلاتتازه های انرژی


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: مهندس امین فغفوری آذر 

مدیر مسئول: مهندس امین فغفوری آذر 

سردبیر: مهندس سید عماد حسینی 

مدیر اجرایی: مهندس مجید صوفی نژاد 

نشانی: تهران، سهروردی شمالی، خیابان کوشش، شماره 30، واحد 5 

تلفن: (021)88542688-88530020    فکس:88542688(021)

پست الکترونیک: energy1390@gmail.com 


آرشیو نشریه: