مجلاتتحقیقات بازاریابی نوین


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر علی صنایعی

سردبیر: دکتر علی صنایعی

مدیر اجرایی: دکتر آذرنوش انصاری

نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، سازمان مرکزی، طبقه همکف، گروه پژوهشی ITM ، دفتر مجله تحقیقات بازاریابی نوین

تلفکس: 37933175(031)

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: nmrj@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه: