مجلاترویش (سازمان همیاری اشتغال)


توقف انتشار


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان جهاد دانشگاهی 

مدیر مسئول: علی احمدی 

سردبیر: دکتر علیرضا مهاجری 


آرشیو نشریه: