مجلاتراهبرد (پردیس فارابی دانشگاه تهران)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت اجرایی و دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران(انجمن مدیریت)

مدیر مسئول: مجتبی نیک آیین

سردبیر: آرش حسنی نژاد

نشانی: قم ، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) ، پردیس فارابی دانشگاه تهران

تلفن:36166100(025)      فکس:36644081(025)

وب سایت: http://farabi.ut.ac.ir

پست الکترونیک: rahbordjournal@yahoo.com


آرشیو نشریه: