مجلاترهبری و مدیریت آموزشی


 


درجه علمی: علمی پژوهشی(دانشگاه آزاد)

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاداسلامی واحدگرمسار

مدیر مسئول: دکترنادرسلیمانی

سردبیر: دکترناصرعباس زاده

مدیر داخلی: دکتر حمید شفیع زاده

نشانی: گرمسار . میدان دانشگاه . خیابان دانشجو.دانشگاه آزاد اسلامی .دانشکده علوم انسانی

تلفن:4237722(0232)     فکس: 4237722(0232)

وب سایت: http://journals.iau-garmsar.ac.ir

پست الکترونیک: QEA@iau-garmsar.ac.ir


آرشیو نشریه: