مجلاتپژوهش و توسعه فناوری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی

مدیر مسئول: دکتر مصطفی کاظمی

سردبیر: دکترمصطفی سلیمی فر

مدیر اجرایی: دکترغلامرضا ملک زاده

هیئت تحریریه: دکتر مصطفی کاظمی- دکتر مصطفی سلیمی فر- دکتر حسین تقی زاده کاخکی- دکتر حامد رضا طلرقیان= دکتر اکبر عالم تبریز- دکتر محمد رضا حمیدی زاده- دکتر سید حسن علم الهدیی- دکتر محمد رضا آراستی- دکتر حجت اله حاجی حسینی- دکتر سید سپهر قاضی نوری نائینی

تلفن:  8806308(0511)   فکس: 8829584(0511)

وب سایت: http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک: fba@um.ac.ir


آرشیو نشریه: