مجلاتپژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: عباس عباسپور

سردبیر: عباس عباس پور

مدیر اجرایی: حسن فاضلی

هیئت تحریریه: مصطفی نیکنامی، ابوالقاسم نادری، حمید رحیمیان، حسن ملکی، امیر مانیان، محمد قهرمانی

وب سایت: http://jrlat.atu.ac.ir


آرشیو نشریه: