مجلاتپژوهش حسابداری


 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)

مدیر مسئول: علی رحمانی 

سردبیر: سید احمد خلیفه سلطانی 

مدیر داخلی: سید احمد خلیفه سلطانی 

هیئت تحریریه: رضوان حجازی، سید علی حسینی، سید احمد خلیفه سلطانی، محمد کاشانی پور، مهدی مرادی، امید پورحیدری، شکرالله خواجوی، شهناز مشایخ، مهناز ملانظری  

نشانی: تهران ، میدان شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،

تلفن: 85692421،85692745(021)    فکس: 88252178(021)

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir

پست الکترونیک: jar@alzahra.ac.ir 


آرشیو نشریه: