مجلاتنقدنامه مدیریت


بررسی و تحلیل بخشی از منابع درسی رشته مدیریت دانشگاه ها


 به کوشش: بهروز دری / پیمان دلسیناء

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ویراستار: مهرنوش اکبرخانزاده

چاپ اول: سال 1390


آرشیو نقدنامه: