مجلاتمدیریت تولید و عملیات


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول: دکتر سعیده کتابی 

سردبیر: دکتر بهرام رنجبریان

مدیر اجرایی: محمود تسلیمی    

هیئت تحریریه: دکتر اقدسی، دکتر محمدصالح اولیاء، دکتر رضا توکلی مقدم، دکتر احمد جعفرنژاد، دکتر بهروز دری، دکتر بهرام رنجبریان، دکترآرش شاهین، دکتر مصلح شیرازی، دکتر سیما عجمی، دکتر سید محمدتقی فاطمی قمی، دکتر لعیا الفت، دکتر برادران کاظم زاده، دکتر سعیده کتابی، دکتر نظام الدین مهدوی امیری، دکتر منصور مومنی، دکتر غلامرضا نخعی زاده، دکتر علی همدانی، دکتر محمدحسین یارمحمدیان

نشانی: اصفهان - خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان - ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهشی و فناوری،  اداره چاپ، انتشارات و مجلات - دفتر مجله مدیریت تولید و عملیات

تلفن:37934230(031)     فکس: 37932177(031)

وب سایت: http://uijs.ui.ac.ir

پست الکترونیک: pom@res.ui.ac.ir


آرشیو نشریه: