مجلاتمطالعات رفتار سازمانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

مدیر مسئول: محمد علی سرلک

سردبیر: شمس السادات زاهدی

هیئت تحریریه: سید مهدی الوانی، محمد سعید تسلیمی، محمد خائف الهی، حشمت خلیفه سلطانی، شمس السادات زاهدی، محمد علی سرلک، محمد ابراهیم سنجقی، حسن عابدی جعفری، علی فرهی، رضا واعظی

وب سایت: http://obs.sinaweb.net


آرشیو نشریه: