مجلاتموج


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

مدیر مسئول: مهران حسن زاده

سردبیر: مسعود طه زاده

نشانی: مهاباد، ابتدای بلوار شهید شهریکندی، دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

پست الکترونیک: movj.j.m@gmail.com


آرشیو نشریه: